Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

  1. Michał Burzyński

Abstract

Współczesne technologie przyczyniają się do dynamicznych zmian, zachodzących w komunikacji prasowej. Jednokierunkowy przekaz komunikacyjny, charakterystyczny dla tradycyjnego słowa drukowanego coraz częściej zastępowany jest przekazem dwukierunkowym, co pomału staje się symbolem czasów nowożytnych. Wszelakość możliwości dotarcia z informacją do czytelnika sprawia, iż powstają modele komunikacji dotychczas nieznane na rynku prasowym. Zmianom ulega także zarówno rola dziennikarza, jak i sama jego postać, czego przejawem jest rosnąca popularność dziennikarstwa społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie obrazu zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w komunikacji prasowej, oraz próba zidentyfikowania współczesnego dziennikarza, będącego niejako rezultatem wymienionych zmian. Pozwoli to przedstawić różnicę między tradycyjnym, certyfi kowanym dziennikarzem a dziennikarzem nowych technologii.


Modern forms of communication — the image of changes as seen in newspaper market

Modern technologies contribute to the dynamic changes taking place in the press communications model. One-way communication characteristic for the traditional printed word is increasingly being replaced by two-way transmission, which gradually becomes a symbol of the modern times. The variety of possibilities of reaching out to the reader enables new models of communication, previously unknown in the newspaper market, to be created. The changes also affect the role of a journalist, as well as journalistic profession, which is refl ected in the growing popularity of citizen journalism. The purpose of this article is to present an image of changes that have occurred over the years in the press communication and to attempt an identification of a modern journalist, somehow being the result of these changes. This will allow us to illustrate the difference between a traditional, certifi ed journalist and a journalist of new technologies.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

12, 2012

Pages from 37 to 49

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout