Inside information and insider trading

  1. Konrad Hnyluch Sobański ORCiD: 0000-0003-3907-6021

Abstract

EU law acts often have a built-in element of the so-called self-control, consisting in verification of the effectiveness of regulation after a specified period of time from the entry into force of a legal act. In the year 2019, the Market Abuse Regulation (MAR), which in 2016 introduced new regulations concerning confidential information and trade related to internal information, causing a revolution in the capital market, will be reviewed. Numerous new duties were imposed on market participants, among others in the field of transaction reporting, access to confidential information, the circle of persons having access to confidential information. Due to the above, the article discusses the regulations of confidential information and related obligations imposed on market participants, based on the current achievements of the doctrine and judicatory. These considerations have been confronted with the undesirable element of having confidential information, i.e. insider trading. Often, an entity that has access to specific confidential information uses it in an unlawful manner to achieve its own profit. This causes inequalities in access to market information and leads to distortions in the transparency of financial markets. The article also included a polemic on the morality of insider dealing.

 

Informacja poufna w obrocie papierami wartościowymi

Akty prawa unijnego często mają wbudowany element tak zwanej samokontroli (self controlling), polegający na weryfikacji skuteczności regulacji po upływie określonego czasu od wejścia w życie aktu prawnego. Na rok 2019 przypada rewizja rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation), które wprowadzając w 2016 roku nowe regulacje dotyczące informacji poufnej i obrotu związanego z informacją wewnętrzną, spowodowało rewolucję na rynku kapitałowym. Na uczestników rynku zostały nałożone nowe liczne obowiązki, między innymi w zakresie raportowania transakcji, dostępu do informacji poufnej czy też kręgu osób mających dostęp do informacji poufnej. Z uwagi na to w artykule omówione zostały regulacje informacji poufnej oraz związanych z nią obowiązków nałożonych na uczestników rynku, opierając się na aktualnym dorobku doktryny i dostępnym orzecznictwie. Rozważania zostały zestawione z niepożądanym elementem posiadania informacji poufnej, to jest insider trading. Często podmiot mający dostęp do określonych informacji poufnych wykorzystuje je w sposób bezprawny dla osiągnięcia własnego zysku. Powoduje to nierówności w dostępie do informacji rynkowych i prowadzi do zaburzenia transparentności rynków finansowych. W artykule podjęto również polemikę co do moralności wykorzystywania informacji poufnych.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

29, 2019

Pages from 119 to 134

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout