Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

  1. Aleksander Hyżorek ORCiD: 0000-0003-0433-1643

Abstract

W artykule dokonano analizy aspektów procesowych nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kar pieniężnych, z uwzględnieniem postępowania odwoławczego od wydanych przez niego decyzji oraz postanowień. Wskazano na aktualne regulacje dotyczące przedstawionej materii oraz zaproponowano zmiany legislacyjne, które ograniczałyby liczbę aktów normatywnych mających zastosowanie do prowadzonych przez Prezesa URE postępowań, korzystając z wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego administracyjnych kar pieniężnych.
Wskazano także na przykłady nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej oraz nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających z koncesji. Przedstawiono również procedurę odwoławczą oraz wyjaśniono pojęcie postępowania hybrydowego.


Procedural aspects of imposing financial penalties by the President of the Energy Regulatory Office. Selected issues

The considerations of this article focus on the energy law sector, in particular, expenditure sanctions by the President of the Energy Regulatory Office. The article points to the current regulation related to the subject of fines in the energy sector and presented de lege ferenda postulates. The ratio legis of the proposed changes aimed at the unification of the proceedings before the President of the Energy Regulatory Office is also discussed. Reference is also made to the procedural aspects of the proceedings.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

28, 2019

Pages from 259 to 274

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout