Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

  1. Damian Dobosz ORCiD: 0000-0001-7109-7346

Abstract

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. sygn. III CZP 45/18 rozstrzyga zagadnienie prawne przedstawione przez sąd okręgowy, które brzmiało następująco: Czy rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje reżim ustawowej wspólności majątkowej, w części ze środków pochodzących z majątku odrębnego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego wchodzi w całości do majątku wspólnego, czy też wchodzi do tego z majątków, z którego pochodzi większa część środków na nabycie rzeczy, czy też wchodzi do majątku odrębnego jednego z małżonków i jednocześnie do ich majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na nabycie rzeczy? W glosie przedstawiony został stan faktyczny ustalony przez sąd okręgowy i przedstawione doktrynalne ujęcia majątku osobiste i wspólnego małżonków. Następnie zaprezentowano najważniejsze tezy z uchwały Sądu Najwyższego oraz konsekwencje prawne rozstrzygnięcia.

 

Gloss of the resolution of the Supreme Court from the 19 of October 2018

The glossed resolution of the Supreme Court from 19 October 2018, signature III CZP 45/18 settles the issue presented by the District Court which referred to the problem of whether an item acquired during a joint property marriage partly from funds from the separate property of one of the spouses and partly from the joint property is wholly included in joint property, or is included in the property which includes more funds for gaining the item, or is included in separate property of one of the spouses and at the same time in joint marital property in shares equivalent to the proportion of funds allocated from these properties for acquiring the item? The gloss presents the factual situation stated by the District Court and the outlooks presented by the doctrine referring to the perception of separate and joint marital property. Then, the most vital issues from the Supreme Court resolution and the consequences of this resolution are presented.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

28, 2019

Pages from 197 to 206

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout