Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 28, 2019, ss.402

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Scientific debuts

New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.1

AbstractDownload articleDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, Regulation EU 2017/1129, obowiązki prospektowe, rozporządzenie prospektowe, rozporządzenie UE 2017/1129

Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.2

AbstractDownload articleDownload article

przedsiębiorca, działalność gospodarcza, działalność na własny rachunek, działalność we własnym imieniu, przesłanki, entrepreneur, economic activity, activity on own account, activity on own behalf, premises

Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.3

AbstractDownload articleDownload article

Prawo nowych technologii, własność intelektualna, znaki towarowe, trademark law, domain name, domain registration, law of new technologies

Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.4

AbstractDownload articleDownload article

prawo własności intelektualnej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, kosmetyki, perfumy, intellectual property law, unfair competition, cosmetics, perfumes

Uchwały antysmogowe a prawa konsumenta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.5

AbstractDownload articleDownload article

uchwały antysmogowe, ochrona konsumenta, samorząd, anti-smog resolutions, consumer protection law, self-government

Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.6

AbstractDownload articleDownload article

exit tax, dyrektywa ATAD, unikanie opodatkowania, ATAD, tax avoidance

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.7

AbstractDownload articleDownload article

hipoteka, przedawnienie, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, mortgage, limitation, claim secured by a mortgage

Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.8

AbstractDownload articleDownload article

zobowiązanie awalisty, awal, weksel, avalist’s commitment, aval, promissory note

Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa superveniens)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.9

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność deliktowa, przyczyna rezerwowa (causa superveniens), przyczynowość hipotetyczna, dynamiczna koncepcja szkody, metoda obiektywna ustalania szkody, metoda dyferencyjna ustalania szkody, zasada pełnego odszkodowania, iability f or t ort, r eserve r eason ( causa superveniens), hypothetical causality, dynamic concept of damage, objective method of determining damages, differential method of determining damages, principle of full compensation

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.10

AbstractDownload articleDownload article

zabezpieczenie roszczeń, sąd arbitrażowy, sąd państwowy, securing claims, arbitrtion court, state court

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.11

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny, rozumowania inferencyjne, konkretyzacja, uzupełnianie, prawa i wolności konstytucyjne, Constitutional Tribunal, constitutional court, inferential reasonings, substantiation, completion, constitutional rights and freedoms

Wybrane zasady konstytucyjne w kontekście ochrony praw pracownika

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.12

AbstractDownload articleDownload article

konstytucyjne zasady prawa, zasada wyłączności regulacji ustawowej w prawie podatkowym, zasada pewności prawa i stabilności prawa podatkowego, ochrona praw podatnika, constitutional principles of law, he principle of exlusive rights in the tax law and the principle of stability and certainty in the tax system, the principle of legal certainty, stability of tax law, protection of the taxpayer’s rights

„Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.13

AbstractDownload articleDownload article

sądy femiczne, Feme, historia prawa niemieckiego, prawo karne, sądy kapturowe, vehmic courts, Feme, German law history, penal law, lynch

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.14

AbstractDownload articleDownload article

glosa, Sąd Najwyższy, własność, małżeństwo, majątek, majątek wspólny, majątek osobisty, Supreme Court, property, marriage, assets, join material propoerty, separate material property

Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.15

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, służebność przesyłu, służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu, przedsiębiorstwa przesyłowa, building lease, transmission easement, transmission company, Constitutional Court

Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.16

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, uchwały rady gmin, sprawienie pochówku, orzecznictwo sądów administracyjnych, podstawy konstytucyjne, local government, resolutions of the commune council, checking the burial, decision of administrative courts, constitutional principles

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.17

AbstractDownload articleDownload article

mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT, podatek od wartości dodanej, rachunek bankowy, split payment mechanism, VAT, value added tax, bank account

Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.18

AbstractDownload articleDownload article

urzędy celno-skarbowe, organizacja aparatu skarbowego, nielegalne gry hazardowe na automatach, customs and tax offices, organization of the tax apparatus, illegal games on gambling machines

Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.19

AbstractDownload articleDownload article

kary pieniężne w energetyce, odwołanie od decyzji Prezesa URE, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prawo administracyjne, aspekty procesowe, financial penalties in the energy sector, appeal against the decision of the President of the Energy Regulatory Office, the President of the Energy Regulatory Office, administrative law, and procedural aspects

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.20

AbstractDownload articleDownload article

podatek, kryptowaluta, podatek dochodowy, bitcoin, Ministerstwo Finansów, organy podatkowe, tax, cryptocurrency, income tax, bitcoin, Ministry of Finance, tax authorities

Wpływ antropologii na naukę prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.21

AbstractDownload articleDownload article

antropologia, nauka, prawo, antropologia prawna, anthropology, science, law, legal anthropology

Pokolenia X, Y i Z wobec reklamy internetowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.22

AbstractDownload articleDownload article

pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, reklama, reklama internetowa, zachowania nabywców, generation X, generation Y, generation Z, advertising, internet advertising, consumer behavior

Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.23

AbstractDownload articleDownload article

system emerytalny, filar kapitałowy, OFE, pension system, capital pilar, open pension funds

In our master's opinion

Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania ekonomii behawioralnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.24

AbstractDownload articleDownload article

Pracownicze Plany Kapitałowe, PPK, ekonomia behawioralna, reforma emerytalna, emerytury, oszczędzanie, Employee Capital Plans, PPK, Behavioral economics, pension reform, pensions, saving

Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.25

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie cywilne, postępowanie dowodowe, owoce zatrutego drzewa, civil procecure, evidence proceedings, fruit of the poisonous tree

Wydarzenia kryminalne i egzekucje we Wrocławiu w świetle diariusza Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726 – 1729 i 1737 – 1744

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.26

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław, Nostitz, diariusz, egzekucje, wydarzenia kryminalne, diary, executions, criminal events

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.27

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

Notki o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout