Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 4, 2006

Wstęp

Download articleDownload article

Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi

Download articleDownload article

Struktura ryzyka i jej wpływ na wybór formy dłużnego finansowania przedsiębiorstw

Download articleDownload article

Sytuacja konkurencyjna polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Sieć jako forma uczenia się i podnoszenia konkurencyjności MSP

Download articleDownload article

Pojęcie konkurencyjności gospodarki w analizach ekonomicznych

Download articleDownload article

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce

Download articleDownload article

Czy przedsiębiorstwa globalne są naprawdę globalne? Analiza rynku producentów samochodów i wybranych przedsiębiorstw z rankingu FT 500

Download articleDownload article

Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych

Download articleDownload article

Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej

Download articleDownload article

"Twórcze napięcie" - zasadność i implikacje dla polskiej marki narodowej

Download articleDownload article

Small business crediting in Kazakhstan

Download articleDownload article

Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy? Ekonomiczna analiza dyskryminacji

Download articleDownload article

Powstawanie cen i rola systemu cenowego w gospodarce rynkowej w ujęciu szkoły austriackiej

Download articleDownload article

Podatek Tobina czy międzynarodowy standard złota

Download articleDownload article

Interdyscyplinarność marketingu na przykładzie zastosowania psychologii w modelach podejmowania decyzji konsumenckich

Download articleDownload article

Współpraca gospodarcza między Kazachstanem a Polską

Download articleDownload article

Europejska spółka akcyjna - wyzwanie dla ustawodawcy, szansa dla inwestorów

Download articleDownload article

Problematyka dokumentu elektronicznego

Download articleDownload article

Reklama adwokacka w regulacjach Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Zagadnienie uchwały negatywnej

Download articleDownload article

Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone - uwagi de lege ferenda

Download articleDownload article

Instytucja mediacji w kodeksie postępowania cywilnego

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout