Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 5, 2008

Wstęp

Download articleDownload article

Informacja o Naukowym Kole Ekonomistów

Download articleDownload article

Polityka proeksportowa Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce

Download articleDownload article

Znaczenie tworzenia sieci i stymulowania interaktywnego uczenia się w dobie procesów integracji i globalizacji

Download articleDownload article

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w nowych krajach Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Branding narodowy w Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Pozycja konkurencyjna gospodarek państw UE w świetle rankingów

Download articleDownload article

Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta

Download articleDownload article

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki

Download articleDownload article

Kryteria konwergencji a procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich UE na przykładzie efektu Balassy–Samuelsona

Download articleDownload article

Migracje międzynarodowe – zarys współczesnych trendów migracyjnych

Download articleDownload article

Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – problemy konkurencyjności systemów gospodarczych

Download articleDownload article

Standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Download articleDownload article

Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Download articleDownload article

Wyzwania współpracy transgranicznej Polska–Białoruś (transgraniczny region województwo lubelskie i obwód brzeski)

Download articleDownload article

Economic Cooperation in Central Asia

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout